يک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

در اين مقاله پاسخهای شبكه عصبي CNN-TSPبـه مسأله فروشنده دورهگرد، به کمک يک سيسـتم فـازی ژنتيکـی بهبود يافته است. اين سيستم بصورت يک تصميم گيرنده فـازی در بخش سازنده شبکه عمل کرده و جايگزين تصـميمگيرنـده رقابتی شده است. پايگاه قواعد اين سيستم توسط يک الگوريتم ژنتيکی، با هدف انتخاب مناسب شهرها در بخش سازنده، بهينه گرديده است. نه تنهـا شـبکه پيشـنهادی دارای دقتـی بيشـتر از CNN-TSP است بلکـه بـا افـزايش تعـداد شـهرها، دقـت آن
افزايش نيز میيابد. بعلاوه، زمـان همگرايـی شـبکه پيشـنهادی برای توزيعهايی با بيش از تقريبـا ۲۱۰شـهر از همتـای خـود کمتر است که اين اختلاف، با افزايش تعداد شهرها بيشـتر هـم میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *