يک روش جديد برای مقايسة توابع تبديل ترانسفورماتور بمنظور تشخيص محل و ميزان عيب سيم پيچ ها

با توجه به اينکه تابع تبديل به عنوان روشي براي تشخيصعيب سيم پيچيها در ترانسفورماتورهاي قدرت امروزي به کار گرفته ميشود، ارائة يک معيار مناسب براي مقايسة اين توابع تبديل ضروري بنظر ميرسد. گر چه گامهايي در اين جهت برداشته شده است، ولي هنوز يک روش کام ً لا مطمئن براي مقايسه و ارزيابي توابع تبديل ترانسفورماتورها وجود ندارد. در اين مقاله روش جديدي براي اين منظور ارائه گرديده و نتايج اين روش با نتايج حاصل از روشهاي قبل مقايسه شده و توانايي روش پيشنهادي که بر پاية وزن دار کردن است، نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *