يک روش ترکيبی جديد برای نمايه گذاری و بازيابی تصاوير با استفاده از روش همبسته نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشين بردارهای پشتيبان

در ايـن مقالـه يـک الگـوريتم ترکيبـی جديـد بـرای نمايهگـذاری و بازيـابی تصـاوير ارائـه شـده اسـت. الگـوريتم پيشنهادی برای نمايـهگـذاری و سـنجش ميـزان شـباهت بـين
تصاوير به ترتيب از روش همبستهنگار موجـک و معيـار بهينـه d1استفاده میکند. در حالی که در فرآيند بازيابی با استفاده از روش بازخورد ارتباط و ماشين بردارهای پشتيبان بـه آمـوزش يک مرز تصميمگيری که تصاوير مـرتبط را از غيرمـرتبط جـدا میکند، میپردازد. شبيهسازیها بيانگر عملکرد بسيار چشمگيـر الگوريتم پيشنهادی است. به طوری که تنها پس از پنج مرحلـه تکرار، دقت الگوريتم بازيابی از %۶۳به بيش از %۹۲میرسـد. اين درحالی اسـت کـه دقـت بازيـابی در روش همبسـته نگـار موجک پس از همان تعداد تکرار %۷۲/۳ میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *