يک الگوريتم ژنتيکی‐عصبی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

در ايـن مقالـه يـک الگـوريتم ژنتيکـی جديـد بـرای بهينهسازی پاسخهای شبكه عصبي CNN-TSPارائه شده است. با اينکه CNN-TSPپاسخهايی بسيار مناسب و قابـل قبـول بـه TSPارائه میدهد، اما در مينيممهای محلی تابع انرژیاش بدام میافتد. الگوريتم ژنتيکی پيشنهادی با استفاده از ساختار سازنده شــبکه و جــايگزينی يــک تــصميمگيرنــده تکــاملی بجــای تصميمگيرنده رقابتی آن توانسته است پاسخهای شبکه را بنحو چشمگيری بهبود بخشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *