يک الگوريتم ژنتيکی‐عصبی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

در ايـن مقالـه يـک الگـوريتم ژنتيکـی جديـد بـرای بهينهسازی پاسخهای شبكه عصبي CNN-TSPارائه شده است. با اينکه CNN-TSPپاسخهايی بسيار مناسب و قابـل قبـول بـه TSPارائه میدهد، اما در مينيممهای محلی تابع انرژیاش بدام میافتد. الگوريتم ژنتيکی پيشنهادی با استفاده از ساختار سازنده شــبکه و جــايگزينی يــک تــصميمگيرنــده تکــاملی بجــای تصميمگيرنده رقابتی آن توانسته است پاسخهای شبکه را بنحو چشمگيری بهبود بخشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 1863