برچسب

يک الگوريتم تکراری جديد برای طراحی فيلترهای FIRفاز‐ خطی بر پايه روش LS

در اين مقاله روشی جديـد بـرای طراحـی فيلترهـای ‐FIR فاز خطی با شـکل دلخـواه ارائـه شـده اسـت. الگـوريتم پيشنهادی، در حقيقت شکل توسعهيافته روش کمترين مربعات خطا ) (LSاست. در اين روش میتوان علاوه بر تعيـين پاسـخ فرکانسی فيلتر، دامنه اعوجاجات آن را نيز در تمام )يا بخشـی( از باند فرکانسی محـدود نمـود. بـرای ايـن منظـور، الگـوريتم پيشنهادی در آغاز، بر اساس پاسخ فرکانسی ايدهآل و محـدوده اعوجاجات مجاز فيلتر، تابع هزينهای را تعريف میکند. سـپس طی يک فرآيند تکراری، در هر مرحله، پاسخ فرکانسی مطلوب در روش LSرا چنان تنظيم میکند که تابع هزينه مذکور کمينه گردد. همچنين در اين روش میتوان همانند سـاير روشهـای کلاسيک طراحی فيلترها، بخشی از باند فرکانسی را بـه عنـوان باند عبور تعريف نمود. شبيهسازيها بيانگر قابليت چشـمگيـر الگــوريتم پيشــنهادی، دردر تنظــيم پاســخ فرکانســی و دامنــه اعوجاجات فيلتر مطابق خواستههای طراح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *