يك مبدل DC/DCولتاژ كم سوئيچ خازني جديد با خروجي ٥ولت

در اين مقاله مبدل جديدي كه بر اساس ايدة افـزايش دام ckكار ميكند، معرفي شده است. چـون اسـاس سـاختار اين مبـدل بـر مبنـاي مبـدل ضـربدري بنـا نهـاده شـده بـراي ست كاربردهاي ولتاژ پائين بسيار مناسب ا . نتـايج شـبيهسـازي HSPICE بــا اســتفاده از پارامترهــاي تكنولــوژي ٠/٣٥um CMOS كه در فركانس ٥٠MHzو براي دو ولتاژ ورودي ١/٢ ولت و ١ولت جهت ساخت خروجي ٥ولت صورت گرفتـه، نشان از عملكرد مناسبتر مبدل پيشنهادي نسبت به نوع متـداول اين نوع مبدلها يعني مبدل ضربدري دارد. اين در حالي اسـت كه مبدل مورد نظـر تـوان بسـيار بيشـتري را نسـبت بـه مبـدل ضربدري میتواند به بار تحویل بدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *