يك مبدل DC/DCسوئيچ خازني جديد ولتاژ پائين مجتمع با سطح تراشة كوچك و بهرة بالا

دارد در ايـن مقالـه يـك مبـدل DC/DCسـوئيچ خـازني  تجمعی پمپ بار( جديد با بهرة بالا و مناسب براي كاركرد در ولتاژهاي پائين ارائه شده و نتايج شـبيهسـازي HSPICEآن بـا ير سا مبدلهاي موجود , مقايسه گرديده است. يكي از مهمترين مزاياي اين مبدل, نياز به سطح تراشة كمتر در مقايسه بـا سـاير ين انواع ا مبدلها است. تكنولوژي بـه كـار گرفتـه شـده بـراي شبيهسازي مبدلها, تكنولوژي ٠/ ٣۵umسيمـاس مـيباشـد. شبيه  كل سازيها در فركانس ٢٠MHzصورت گرفتـه و انـواع مبدلها به ازاي ولتاژهاي ورودي ١/٢ , ٠/٩و ١/۵ولت با هـم مقايسه شدهاند. نتايج شبيهسازي نشـان از عملكـرد مناسـبتـر مبدل پيشنهادي, حتي در ولتاژ٠/٩v دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *