يك كنترل كننده فازي ـ تركيبي جريان براي اينورتر منبع ولتاژ سه فاز

خيلي سريع اين مقاله يك روش فازي براي كنتـرل جريـان اينـور PWM سه منبع ولتاژ فاز را ارائه ميدهد. مبناي اين كنترل كننده حلقـه پيشبين مستقيم ديجيتال بـوده کـه عملكـرد دينـاميكي خيلـي خوبي از خود نشان ميدهد، اما عملكرد حالت ماندگار، تا حد به زيادي دقت ساختار مدل و پارامترهاي سيستم بستگي دارد. براي كاهش خطاي ماندگار و جبرانسازي عدم قطعيت سيستم، يك حلقه كنترل پيشخور و يك كنتـرل كننـده فـازي بـه كـار رفته اند. حلقه پيشبينـي مسـتقيم ديجيتـال بـا حلقـه پيشـخور ميتواند به عنوان كنترل كننده تركيبي جريان ، فرمان کليـدزني را بر پايه شرايط سيستم توليد كند، بطوريكه پاسـخ دينـاميكي خیلی سریع با کمترین خطا را تضمین نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *