يك روش كاربردي سريع براي تعيين كاتستهاي مينيمم در مطالعات قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال با استفاده از ماتريس اتصالات شبكه

محاسبة كاتستهاي مينيمم شبكههاي قدرت و استفاده از آنها در تعيين شاخصهاي قابليت اطمينان كل شبكه و گرههاي خروجي آن، مناسبترين روش براي مطالعات پيشبيني قابليت اطمينان در شبكههاي پيچيده انتقال و فوق توزيع است كه در تعيين كيفيت شبكه از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. تعيين كاتستهاي مينيمم در شبكه هاي پيچيده و گسترده انتقال و فوق توزيع بسيار زمانبر است و تاكنون الگوريتمهاي متعددي براي آن پيشنهاد شده است. هدف اصلي اين مقاله ارائه يك الگوريتم كاربردي ساده و سريع در محاسبة كاتستهاي مينيمم مرتبه اول و دوم گراف شبكه، به ويژه براي شبكههاي گسترده است. اين الگوريتم در عين حال كه به تعداد گرههاي ورودي و خروجي شبكه حساس نيست، در قالب عمليات ساده ماتريسي قادر به تشخيص سريعتر تمامي كاتستهاي مينيمم مرتبة اول و دوم شبكه ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *