يك روش كارآمد براي تخمين حالت مؤلفه اصلي و هارمونيكي در شبكه هاي توزيع شعاعي

در اين مقاله روشي كارآمد به منظور تخمين حالت مؤلفه اصلي و هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع شعاعي ارائه مي شود. توسعه و گسترش دامنه كاربرد اين روش به تحليل مشاهده پذيري و رؤيت شوندگي شبكه ها و پردازش داده ها به طور جامع مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد. از مهمترين مزيت هاي اين روش قابليت تشخيص داده هاي نادرست و پردازش صحيح آنها و قابليت بكارگيري آن در مبحث تخمين حالت هارمونيكي در سيستم هاي شعاعي واقعي و عملي مي باشد. در اين مقاله با تست الگوريتم تخمين حالت بر داده هاي سيستم نمونه و همچنين قسمتي از شبكه توزيع شهرستان اصفهان، قابليت و صحت عملكرد اين روش هم براي مؤلفه اصلي فركانس و هم مؤلفه هارمونيكي سوم و پنجم به طور كامل مورد بررسي قرار ميگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *