يك روش جديد جبران سازي براي بارهاي هارمونيكي و نامتعادل

اين مقاله يك روش كنترلي جديد را براي بهبود دهنـده فعـال توان و با استفاده از PLL1سهفاز ارائه ميدهـد. روش جديـد مبتني بر نظريه اجزاي متعامد جريان ] [iاست و مشـابه روش فوريه از ضـرب داخلـي سـيگنالهاي جريـان در سـيگنالهايي سينوسي اما همفاز با مؤلفةاصـلي ولتـاژ بـراي بدسـت آوردن مؤلفةاكتيو آن استفاده ميكند. به اين ترتيب هارمونيكها، توالي منفي و توان راكتيو به صورت يكجا جبران ميشوند. در عـين حال از غيرايدهآل شدن ولتاژ منبع تحت تأثير قرار نميگيرد. با شبيه سازي اين روش در نـرمافـزار MATLAB/SIMULINKصحت عملكرد آن در شرايط مختلف بار و منبع اثبـات شـده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *