يك روش جديد تخمين فازور، بكمك تكنيك شبكه عصبي مبتني بر تبديل فوريه گسسته

ميباشدر طرحهاي حفاظت ديجيتـال، فيلتـر ديجيتـال نقـش بسـيار مهمي را در تخمين فازور ايفـا مـيكنـد. روش تبـديل فوريـه گسسته  DFT1متداولتـرين فيلتـر ديجيتـال بـراي تخمـين فازرو ميباشد. در هنگام بروز خطا، معمولاً شكل موج جريان خطا، مشتمل بر مؤلفه DCميرا شونده ميباشد؛ كه وجود ايـن مؤلفـه،عملكرد روش DFTرادر تخمـين فـازور اصـلي مـوج مختل ميكند. در اين مقاله با بكـارگيري تكنيـك شـبكههـاي عصــبي مصــنوعي  ANN2خطــاي حاصــل از مولفــه DC ميراشونده در روش DFTحذف ميگردد. وروديهاي شـبكه عصبي، نمونههاي اندازهگيري شده موج در طول يـك پريـود میباشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *