يك روش جديد براي تشخيص ساده و شناسايي سريع جزاير در شبكه هاي قدرت با استفاده از ماتريس اتصالات شبكه

در بسياري از مطالعات شبكههاي قدرت، از جمله محاسـبات كاتستهاي مينيمم شبكه در بخش مطالعات قابليت اطمينان، تعيين بهم پيوستگي شبكه و يا تشـخيص و شناسـايي جزايـر شبكه از اهميت بسزايي برخوردار است، بويژه در شـبكه هـاي گسترده كه وجود يك الگوريتم ساده و سـريع بـراي بررسـي توپولوژي شبكه ضروري مينمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *