يك روش جديد ايجاد موج هاي مرجع UPQCبراي تزريق ولتاژ متعامد

یکی از شيوه هاي كاهش توان نامي بهبود دهنده كيفيـت تـوان يكپارچه UPQCاستفاده از روش تزريق ولتاژ متعامد اسـت. بر همين اساس در اين مقاله دو الگوريتم كنترلـي سـاده بـراي توليد موجهاي مرجـع قسـمتهـاي سـري و مـوازي UPQC پيشنهاد شده است. با استفاده از اين روشها ولتاژ تزريق شده توسط قسمت سري بر جريـان گذرنـده از آن عمـود خواهـد بود، و افت ولتـاژ بـا تزريـق تـوان راكتيـو بـه شـبكه جبـران ميگردد. توانايي اين الگـوريتمهـا بـا اسـتفاده از شـبيهسـازي توسط نرمافزار PSCAD/EMTDCبر روي يك فيـدر نمونـه، براي جبرانسازي افت ولتاژ، هارمونيكهاي جريان بار و توان راکتیو بررسی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *