يك تجربه موفق در انجام مطالعات كم باري در سيستم هاي به هم پيوسته قدرت

كاربرد شبكه كمبـاري در انجـام مطالعـات جايـابي راكتـور، آنـاليز پايداري ولتاژ و موارد مشابه است. اين مقالـه بـه ارائـه شـيوه تهيـه شبكه كمباري و بررسي شبكه انتقال برق منطقهاي اصفهان در زمان كم باري ميپردازد. هدف از انجام ايـن كـار، يـافتن نقـاط نيازمنـد راكتور موازي براي جلوگيري از ايجاد اضافه ولتاژ در سيـستم و يـا ولتاژهاي غير قابل تحمل بـراي كليدهاسـت. در ايـن مقالـه، شـيوه نويني ارائه ميگردد كه نسبت به روشهاي رايج، واقعيتر است. در اين روش از مطالعـات آمـاري دقيـق بـر اسـاس اطلاعـات مـستند ديسپاچينگ ملي در سالهاي گذشته براي دستيابي به ضرايب كـم- باري مناسب، در بارهاي حقيقي و راكتيو هر منطقـه اسـتفاده شـده است. از دادههاي ديسپاچينگ ملي براي تنظيم توليد در واحـدهاي توليدي بر اساس قوانين رايج در بازار برق ايران استفاده شده است. نرم افزار DIgSILENT برای انجام شبیه سازی ها استفاده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *