يك الگوريتم بهبود يافته معادلات ديفرانسيل جهت حفاظت سريع خطوط انتقال

اين مقاله به حفاظت سـريع خطـوط انتقـال توسـط الگـوريتم معــادلات ديفرانســيل مــيپــردازد. در الگــوريتم معــادلات ديفرانسيل، امپدانس مسير خطا در حوزه زمان و با اسـتفاده از معادلات ديفرانسيل توصيف كننده سيستم محاسـبه مـيشـود. براي تخمـين پارامترهـاي مقاومـت و راكتـانس مسـير خطـا، استفاده از روش حداقل مربعـات خطـا بـا فـاكتور فراموشـي پيشنهاد شده است. اين روش ضمن دستيابي به دقت مناسـب، پاسـخ سـريعتري را در مقايسـه بـا روشهـاي معمـول ارائـه ميدهد. براي بدست آوردن معادلات سيستم در حـوزه زمـان استفاده از تقريب ذوزنقـهاي پيشـنهاد شـده اسـت كـه پاسـخ دقيقتري را در مقايسه با عملگر تقاضل خطي در محاسـبه هـر دو پارامتر مقاومت و اندوكتانس مسير خطا نتيجه ميدهد. بـه منظور ارزيابي تكنيك فوق يك سيسـتم انتقـال نمونـه توسـط نرمافزار PSCAD/EMTDCبراي حالات مختلف وقوع خطا، مدل خط انتقال فشرده، گسترده، مبدلهاي اندازهگيري ايـده آل و واقعی شبیه سازی شده است مقايسه نتايج بدسـت آمـده بـا الگوريتم ديستانس مبتني بر فازور ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *