يافتن تابع چگالي احتمال تؤام زمان و ميزان شارژ براي وسايل نقلیه ي متصل به شبكه

در اين مقاله روش جديدي پيشنهاد شده است كه با استفاده از آن، مي توان خصوصيات احتمالاتي وسايل نقليه متصل به شبكه را شناسايي، و به صورت آماري پيش بيني نمود. با استفاده از روابط آماري و يادگيري ماشيني، ابتدا روشي براي پيدا كردن تابع چگالي 10احتمال متغيرهاي تصادفي براي هر وسيله نقليه با امكان اتصال به شبكه ارائه شده است. اين متغيرهاي تصادفي تعريف شده كه براي شبكة هوشمند مهم هستند، زمان اتصال به شبكه، زمان جدا شدن از شبكه و سطح شارژ باتري ها در هنگام اتصال هستند. براي اين كار، از روابط استنتاج بيزي و الگوريتم انتظار-حداكثر سازي اصلاح شده استفاده شده است. در اين روش مقادير متغيرهاي تابع توزيع با توجه به رفتاري كه از وسيله نقليه مشاهده مي شود، اصلاح مي شوند. با توجه به توانايي يادگيري اين الگوريتم، با تغيير الگوي بهره برداري از و از وسيلة نقليه، به تدريج تابع چگالي احتمال آن نيز تغيير خواهد كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *