شبكه عصبي مصنوعي

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش هاي سيليكوني

RTV مختلف در محيط هاي آلوده

امروزه پديده آلودگي مقره ها مشكل بزرگي بر سر راه سيستم هاي انتقال نيرو مي باشد. لايه آلودگي روي مقره پس

از جذب رطوبت يك لايه هادي به وجود مي آورد كه باعث عبور جريان از سطح آلوده مي شود و flashover رخ مي دهد.

يكي از مهم ترين ابزارهاي مقابله با اين مشكل، پوشش هاي RTV سيليكون رابر

هستند كه داراي خاصيت آبگريزي مي باشند.

اما اين پوش شها تحت فشارهاي مكرر ناشي از تخليه هاي الكتريكي آسيب مي بينند و از بين مي روند .

 

به  منظور اصلاح خواص اين پوش شها در تركيب آنها از پركننده هايي نظير آلومينا تري هيدرات (ATH) و سيليكا استفاده مي كنند.

 

در كار حاضر پوشش هايي با مقادير مختلف پركننده ATH و سيليكا تهيه شد

و يك مطالعه مقايسه اي روي ولتاژ تخليه الكتريكي مقره بدون پوشش و مقره هاي پوشش دار انجام شد.

همچنين به منظور مطالعه ساختار پوشش ها پس از افزودن پركننده ها تصاويري به كمك ميكروسكوپ

الكتروني تهيه گرديد . از اين آزمايشات نتيجه شد كه در صورتيكه ATH به تنهايي استفاده شود مقدار بهينه پركننده 70pph است.

همچنين افزودن 10pph سيليكا در مواقعي كه مقدار ATH بين 35 تا 70pph است

تاثير مثبت در عملكرد پوشش ها داشته است ولي بايد متذكر شد كه افزودن سيليكابه نمونه هايي كه حاوي مقادير بيش از 70pph مي باشند

سودمند نمي باشد.

مرتضي احساني 1 ، فائزه فرهنگ 2
1- مرتضي احساني- پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
16846-2 دانشگاه علم و صنعت ايران – دانشكده مهندسي شيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *