واترمارکينگ تصاوير ديجيتال بر اساس مدولاسيون FSK دوبعدي در حوزه DCTو آشکارسازي بهينه بکمک مدل گاوسي تعميم يافته

نشان ميدهداين مقاله يک الگوريتم جديد واترمارکينگ در حوزه DCT و بر اساس ايده مدولاسيون FSKدوبعدي بکمک پترنهاي هادامارد ارائه ميکند. استخراج واترمارک در دکودر مستقل از تصوير اصلي بوده ) (blindو از مدلکردن ضرايب DCT تصوير ميزبان بصورت گاوسي تعميميافته استفاده کرده و آشکارسازي را بر اساس معيار شباهت MLانجام ميدهد. الگوريتم ارائهشده براي تقويت طرح واترمارکينگ، جاسازي واترمارک را به کمک مدل HVSمبتني بر DCTکه توضيح داده ميشود، تطبيق ميدهد. نتايج شبيهسازي بهبود آشکارساز MLدر استخراج بيتهاي واترمارک را نسبت به کروليتر خطي نشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *