هماهنگي عملكرد SVCو ULTCبكمك منطق فازي

استفاده از جبرانسازهاي استاتيكي توان راكتيو به منظور بهبود كيفيت توان شبكه هاي قدرت، يكي از رايج ترين روش ها در كنار ساير تجهيزات جبرانساز توان راكتيو مانند بانك هاي سلفي_خازني، ،TCSC ،ULTC كندانسورهاي سنكرون و غيره ميباشد. مشكل عمده اين طرح هاي تركيبي، هماهنگي بين عملكرد SVCبا ساير جبرانسازها ميباشد بطوريكه ايجاد اين هماهنگي يكي از مسائل مهم براي عملكرد مطمئن و اقتصادي سيستم است. وجود مسائل غيرخطي مانند تاخير زماني و باند مرده در سيستم هاي كنترل اين جبرانسازها، هماهنگي بين آنها را مشكل تر و پيچيدهتر ميكند. در اين مقاله روش استفاده از منطق فازي براي كنترل هماهنگي بين عملكرد SVCو ULTC معرفي و پيشنهاد شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي هاي انجام شده در اين مقاله بيانگر بهبود كيفيت توان )ولتاژ( شبكه قدرت و افزايش بازه كاري SVC میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *