هماهنگي بهينه رلههاي ديستانس و اضافه جريان با در نظر گرفتن مشخصه غير خطي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

بطور معمولي، براي بالا بردن سطح حفاظتي شبكههاي انتقـال انرژي، از رلههاي اضافه جريان در كنـار رلـههـاي ديسـتانس استفاده مي گردد. اين امر باعث ميشود تـا مسـاله همـاهنگي رله هاي اضافه جريان و در نتيجـه بدسـت آوردن پارامترهـاي تنظيم  ضريب تنظيم زماني ،TMSو جريـان تنظـيم ،Isetرلـه اضافه جريان  از اهميت ويژهاي برخوردار باشد. در اين مقاله، هماهنگي بهينه بين رلههاي ديستانس و اضافه جريان بـا در نظـر گرفتن مدل غير خطي رله اضافه جريان در تمـام مراحـل تنظـيم صورت گرفتـه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *