نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجك مختلط

امروزه نهان نگاري 1داده در محصولات ديجيتال بـه عنوان يك راه حل براي پياده سازي و حمايت از قـانون حـق چاپ 2در حوزه ديجيتال مطرح شده است. بدين منظـور بايـد
روشي به كار گرفته شود كه در برابر دستكاري هاي عمدي و غير عمدي داراي مقاومت 3بالايي باشد. براي رسيدن بـه ايـن هدف در اكثر الگوريتم هاي ارائه شده، به منظور مقاوم سازي الگــوريتم، نهــان نگــاري در حــوزه هــاي تبــديل مختلــف پياده سازي شـده اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *