نقش عوامل سازماني در بروز خلاقيت كاركنان صنعت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي نقش عوامل سازماني در بروز
خلاقيت كاركنان صنعت برق استان يزد

دانلود مقاله : بررسي نقش عوامل سازماني در بروز خلاقيت كاركنان صنعت برق استان يزد

عصر حاضر، عصر تحولات و تغييرات پيوسته و برق آسا در حوزه هاي گوناگون بشري است. اين تحولات، پيامدهايي نيز در صنعت برق دارا است. اين صنعت براي هماهنگي با اين دگرگوني ها و مواجه با چالشهاي برآمده از آنها ، نياز خلاقيت و نوآوري است.

از سوي ديگر، با توجه به تغيير سريع تكنولوژي و رقابت روزافزون، تنها سازمانهايي كه در جست و جوي ارتقاء بهره وري از خلاقيت كاركنان خود هستند، امكان بقا خواهند داشت.

از اينرو، توسعه و ارتقاي خلاقيت در سازمانها مستلزم آن است كه مد يران بدانند چگونه ميتوانند خلاقيت كاركنان خود را مورد حمايت قرار دهند. لذا، سازمانها براي بهره گيري از خلاقيت كاركنان، مي بايست متغيرهايي را كه موجب تشويق و ترغيب خلاقيت در سازمان ميشوند، را مورد بررسي قرار دهند.

يكي از مهمترين اين متغيرها، عوامل سازماني ميباشند كه تأ ثير بسزايي بر خلاقيت كاركنان دارد. در اين راستا، هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل سازماني در بروز خلاقيت در بين كاركنان شركت برق منطقهاي يزد ميباشد .

روش تحقيق، توص يفي-پيمايشي و روش جمع آوري داده ها، كتابخانهاي- ميداني مي باشد. جهت آزمون فرضيات پژوهشي از آمار توصيفي و آمار
استنباطي استفاده گرديد. يافته هاي حاصل از بررسي فرضيات پژوهش نشان ميدهد كه بين عوامل سازماني و خلاقيت
كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

همچنين يافته هاي حاصل از بررسي رابطه بين ابعاد عوامل سازماني (فرهنگ سازماني، سبك رهبري، ساختاري سازماني، سيستم ارزيابي و كنترل ،
سيستم پاداش و تخصيص منابع مورد نياز خلاقيت) و خلاقيت كاركنان دلالت بر آن دارد كه كليه عوامل – به جز عامل تخصيص منابع مورد نياز براي خلاقيت با رابطه
معناداري داشتند.

 

حسين منصوري دكتر سعيد سعيدا اردكاني مريم زارع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *