نقش آرايش هاي مختلف برج هاي خطوط انتقال در تأثيرات محيطي تجهيزات الكتريكي

از نگاه عموم مردم تأثيرات تجهيزات الكتريكي بدليل نقش ويژه آنها در زندگي روزمره يكي از مهمترين دغدغه ها محسوب مي گردد. ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي بدليل اثرات سوئي كه گفته مي شود بر سلامتي انسانها مي گذارند، باعث نگراني عمومي در جامعه مي گردند . همچنين نويز صوتي و تداخل راديويي ممكن است براي كساني كه در نزديكي خطوط الكتريكي سكونت دارند، ناخوشايند باشد در اين مقاله هدف بررسي ميزان تاثير پارامترهاي مختلف طراحي خطوط هوايي بر اثرات محيطي ناشي از آن و دستيابي به راهكارهايي جهت كاهش آنها با استفاده از فاكتورهاي مناسب مي باشد. شايان ذكر است در اينجا جهت پيشنهاد براي سطوح قابل قبول اثرات محيطي، تداخل با دستگاه ها و تجهيزات الكتريكي لحاظ نگشته است، كه بديهي است در هر مورد خاص مي بايست مورد توجه قرار گيرد . در مقاله ي حاضر، خطوط 400kV يك و دو مداره، بازاي آرايش هاي مختلف فازها و با در نظر گرفتن ساختارهاي متداول و مرسوم مورد مطالعه قرار گرفته است .

 

سعيد كمالي نيا -امير مهرتاش -محسن پوررفيع عرباني
شركت خدمات مهندسي برق، مشانير
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكدة مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
دانشكدة مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *