نقشه راه بهينهسازي مصرف انرژي در صنعت شيشه و بلور كشور

به منظور كاهش مصرف ويژه انرژي در فرآيندهاي صنعت توليد شيشه جام و مظروف كشور، شناسايي راهكارهاي عملي بهينهسازي مصرف انرژي ضروري است. در مقاله حاضر، مشخصات عملكردي كارخانههاي شيشه جام و مظروف كشور، اطلاعات توليد محصول و مصرف انرژي كارخانه هاي شيشه كشور در طول سال هاي1386-1390 بررسي شده است. سپس به مقايسه شاخصهاي مصرف ويژه انرژي صنعت شيشه در ايران با كشورهاي اروپايي و بررسي وضعيت مصارف انرژي در كارخانههاي شيشه و بلور چند كشور اروپايي پرداخته شده است. در انتها با توجه به شرايط موجود در كشور راهكارها در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه و صرفهجويي حاصل از اجراي آنها  برآورد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *