نقدوبررسي محدوديت ها و نارسائيهای دبی سنجهای اولتراسونيکی متداول و معرفی تکنيک جديد Sing-Aroundهمراه با تبيين روابط و پردازش سي ذگنال يربط در خصوص اندازه گيري دقيق سرعت سيالات تک فاز

در اين مقاله , تکنيکی جديد همراه با آرايشی خاص از سه ترانسديوسر پيزو الکتريک ) (Piezo-Electricدر خصوص بکـارگيری مقوله ها و سيستمهای اولتراسوني یک )مافوق صوت( در سنجش و اندازه گيری دبی سيالات )سيال سنجی( با تاکيد بر اندازه گيری دقيقتر)نسبت به سايرتکنيکهای رايج(سرعت سيال تک فاز, بطور خلاصه مطرح و ارائه گرديده است. با بهره گيری از طرحی ابداعی در آرايش و چيدمانی ترانسديوسرهای PZTدر دو مسير متفاوت بطور همزمان و با بکارگيری نظريه و تکنيک (SA) Sing-Aroundو اندازه گيری و پردازش سيگنال مربوطه ) امکان تقليل کم کردن( خطای سيستم فراهم شده است. همچنين مي توان ديگرمحدوديت های عارضی و ذاتی را در ساير دبی سنجهای متداول اولتراسونيکی با بکارگيری تکنيک SAبه حداقل ممکن رساند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *