نرم افزار :PersiaMFPموقعیت یابی غیرفعال منبع صوتی و تخمین مشخصات محیطی دریا با روشهای معکوس آکوستیکی

در این مقاله به ارائه راهحلی برای مساله اقیانوس شناس ی و بهبود بازدهی سونارهای مرسوم در آبهای کم عمق مانند خلیجفارس( پرداختهایم. ابزار بکارگرفته شده، مدلسازی اثرات غیرخطی و غیر همگن محیط دریا است. تکنیکهای مورد بحث از نوع مسائل معکوس سیستمی و تخمین مدل هستند که با آنها، در صدد معین کردن پارامترهای محیط دریا اقیانوسنگاری یا اقیانوس شناسی(، و یا موقعیتیابی غیر فعال منبع منتشرکننده صوت )از نظر فاصله نسبت به آرایه، و عمق قرارگیری( هستیم. در بسته نرمافزاری پیادهسازی شده با نام PersiaMFPروش مدلسازی انتشار موج مبتنی بر مودهای نرمال مورد استفاده قرار گرفته است که قادر است محیط چند لایه دریاهای کم عمق را با دقت قابل قبولی در فرکانسهای مختلف مدل سازی نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *