نرم افزار شبيه سازي و مدلسازي نويزهاي راديويي و تلويزيوني و شنوايي خطوط انتقال انرژي

خطوط انتقال به عنوان يك منبع نويز بوده و منجـر بـه ايجـاد تداخل در سيگنال هاي راديويي و تلويزيوني و نـويز صـوتي مي گردند. لذا بايستي در طراحي خطوط انتقال انرژي خـط را به گونه اي طراحي كرد كه در خارج از حريم، نسبت سـيگنال به نويز براي تجهيزات از محدوده مجاز تجاوز ننمايد. در اين رابطه نرم افزاري تهيه شده است كه توسط آن مي توان مقـادير تـداخل راديـويي و تلويزيـوني و نـويز صـوتي را در فواصل مختلف از محور برج و در ارتفـاع متفـاوت از سـطح زمين و در شرايط آب و هـوايي گونـاگون بدسـت آورد. وبـا توجه به آن محدوده مناسب را جهت جلوگيري از تـداخلات و ایجاد نویز ایجاد میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *