نتايج تجربي محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – شبيه سازي عددي و مقايسه با نتايج تجربي محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز

دانلود مقاله : شبيه سازي عددي و مقايسه با نتايج تجربي محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز

در اين تحقيق نتايج آزمايشگاهي يك مدل محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز با نتايج شبيه سازي عددي براي دست يابي به بهترين مدل هاي آشفتگي،  احتراقي و تشعشويي مقايسه شده است . محفظه مدل مذكور داراي سويلرهاي چرخش دهنده هوا و احتراق غير پيش آميخته مي باشد. مدل هاي اصلي بكار رفته براي شبيه سازي اين نوع از جريان هاي چرخشي و برگشتي مدل هاي K-ε و  RNG K-ε مي باشد، كه از تركيب اين مدل ها با مدل احتراقي اضمحلال گردابه اي و مدل تشعشويي P1 به اين نتيجه مي رسيم كه مدل RNG K-ε در تركيب با مدل احتراقي و مدل تشعشويي مذكور نتايج نزديكتري به نتايج آزمايشگاهي مي دهد. در ادامه با انتخاب مدل آشفتگي RNG K-ε با تغيير در مدل احتراقي و بررسي مدل احتراقي شعله آرام به مقايسه نتايج مي پردازيم و به اين نتيجه مي رسيم كه تركيب مدل احتراقي شعله آرام با مدل آشفتگي RNG K-ε در نواحي نزديك ديواره و ناحيه چرخشي نتايج بهتري نسبت به تركيب مدل اضمحلال گردابه اي با مدل آشفتگي RNG K-ε مي دهد، ولي در كل نقاط دقت مدل اضمحلال گردابه اي بيشتر است. و در اين راستا با تغيير در مدل تشعشويي و بررسي مدل تشعشويي انتقال گسسته به اين نتيجه مي رسيم كه اين مدل تشعشويي نتايج نسبتاً بهتري در مقايسه با مدل P1 مي دهد ولي هزينة محاسباتي آن بيشتر است. و در انتها با دو مرحله اي كردن واكنش به بررسي نتايج مي پردازيم و اين طور مي توان نتيجه گرفت كه در اين حالت نتايج به ويژه كسر مولي آلاينده ها از جمله اكسيدنيتريك با دقت بيشتري شبيه سازي مي شود، ولي بايد دقت شود كه فرض دو مرحله اي بودن واكنش باعث افزايش هزينه محاسباتي مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *