ناحيه بندي سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

در برخي شبكه هاي قدرت به دليل ضـعف در شـبكه انتقـال، بازار به چند ناحيه تقسيم ميشود. با توجه به اينكه دليل بـروز اين دسته بندي وقوع تراكم بر روي خطوط انتقال است، ايـن مقاله با لحاظ كردن هر دو ويژگي فازي و احتمالي بـراي بـار، روشي جديد مبتني بر فازي مونت كارلو پيشـنهاد مـيدهـد و سعي در تشخيص خطوطي دارد كه معمـولاً متـراكم خواهنـد بود. پس از اين مرحله با به كـارگيري شاخصـي از قيمـت در گره هاي مختلـف و بـا اسـتفاده از روش دسـته بنـدي فـازي، شينهاي شبكه در چند گروه دسته بنـدي خواهنـد شـد. پيـاده سازي روش بر روي شبكه 30شينه نتايج مناسـبي بـه همـراه داشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *