ميكرواينورتر خورشيدي فلايبك متصل به شبكه با ساختار كليدزني نرم و كنترل تكراري جريان

اين مقاله، يك ميكرواينورتر خورشيدي فلايبك متصل به شبكه با ساختار كليدزني نرم و كنترل تكراري جريان را ارائه مي كند. مبدل فلايبك ارائه شده يك ساختار تك مرحله اي شامل تبديل ولتاژ DCپنل خورشيدي به ولتاژ سينوسي يكسوشده افزايش يافته و تبديل اين ولتاژ به ولتاژ سينوسي كامل مي باشد. اين توپولوژي اطمينان از كليدزني ولتاژ صفر ) (ZVSسوئيچ هاي ماسفت فلايبك و در نتيجه كاهش تلفات مبدل را نويد مي دهد. مدلسازي مبدل فلايبك و اصول عملكرد آن نيز در اين مقاله بررسي مي گردد. جهت كنترل جريان خروجي ميكرواينورتر و سنكرون كردن آن با ولتاژ شبكه، از روش كنترل تكراري استفاده مي شود. اين روش كنترلي خطاي متناوب جريان را به حداقل رسانده و هارمونيك هاي فرد جريان را كاهش مي دهد. شبيه سازي سيستم ميكرواينورتر جهت تاييد نتايج تئوري و موثر بودن روش كنترل تكراري در محيط MATLAB/Simulinkانجام شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهند كه ولتاژ و جريان خروجي ميكرواينورتر با اين ساختار و روش كنترلي بسيار مطلوب است و درصد خطاي جريان و  و اعوجاج هارمونيكي كلTHDآن كاهش يافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *