مونيتورينگ محل اتصال زمين سيستم توزيع DCدر پست هاي انتقال

در اين مقاله اهميت حفاظت از سيستم توزيـع DCو معايـب مختلفي كه ممكن است امنيت سيستم را تهديـد كنـد توضـيح داده شده است . همچنين هدف اصـلي ايـن پـروژه و مراحـل طراحي ، ساخت و بهـره بـرداري از دسـتگاه تـشخيص محـل اتصال زمين سيستم توزيـع DCدر پـست هـاي انتقـال نيـرو تشريح شده است . دستگاه تشخيص محل اتصال زمين سيستم توزيـع DCاز سـه قسمت مختلف شامل : -1سيگنال ژنراتور -2اشكار ساز CT -3چنگكي تشكيل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *