موبایل ربات رسام

در اين مقاله به چگونگي پروسه ي طراحي و تحليل ساختار يك موبايل ربات در مدل نيمه صنعتي مي پردازيم. اين ربات كه نمونه ي تلفيقي و بهينه سازي شده ي دو ربات ديگر مي باشد، به خاطر سيستم ويژه ي حركتي آن، داراي كاركردي خاص، اما كاربردهاي متفاوتي  است كه به دليل محدوديت هاي موجود جهت ارائه ي آنها در قالب يك مقاله، فقط يكي از كاربردها ) رسم شكل بر روي سطوح ( و در نتيجه متعلقات ويژه ي آن تشريح شده است. با توجه به فراخور محتوايي كنفرانس، برآيند كلي مقاله در جهت تشريح سيستم كنترلي ربات ) شامل نرم افزار و سخت افزار ( مي باشد، اگرچه با توجه به گستردگي و چند جانبگي علم رباتيك، همچنين اقتضائات ويژه ي موبايل روبات ها در طراحي ) مثل تحليل محيط، پيش بيني شرايط خاص ( و ساخت ) مثل قابليت انعطاف و سازگاري با محيط (، به طور مختصر به موضوعات ديگر ) از جمله ساختار مكانيكي و محاسبه ي خطا در شرايط مختلف ( خواهيم پرداخت. ضمناً به اين دليل كه اين ربات در مدل نيمه صنعتي طراحي شده است، در قسمت پاياني مقاله به پروسه ي صنعتي سازي آن نيز نگاهي كوتاه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *