مهندسي ترافيك جريانهاي ناهمگون در سطح لينك با استفاده از پهناي باند هم ارز

مهندسي ترافيك در يك محـيط نـاهمگون از مسـايل اصلي در شبكه هاي سرعت بالا با امكانات كيفيت سرويس مي باشد. تعيين ظرفيت ترافيك شبكه به تعيين حجم ترافيك قابـل قبول در سطح هر لينك وابسته است و اين خود نيازمند تخمين پارامترهاي كيفيت سرويس است. از سوي ديگر تعيين ظرفيت مورد نياز خطوط انتقال بر اساس ترافيك تخميني شبكه نيازمند تخمين كيفيت سرويس در سـطح جريانهـاي ترافيـك بعنـوان تابعي از ظرفيت خط است. پهناي باند هـم ارز بطـور وسـيعي براي اين منظور بكار گرفته شده است. در اكثر كارهاي گذشته پهناي باند هم ارز بدسـت آمـده بـا اسـتفاده از مـدل گوسـين استفاده شده است كه منجر به نتايج غير واقعي براي انواع ديگر ترافيك مي گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *