مهارت هاي سه گانه مديريتي با رويكرد MCDM

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – نيازسنجي آموزشي مديران در رابطه با مهارت هاي سه گانه مديريتي با رويكرد MCDM

دانلود مقاله : نيازسنجي آموزشي مديران در رابطه با مهارت هاي سه گانه مديريتي با رويكرد MCDM

در فعاليتهاي آموزشي، نيازسنجي جزئي از برنامه آموزشي است. تعيين نيازهاي آموزشي دستيابي به اهداف مورد نظر برنامه ريزان را تسهيل كرده و از اجراي برنامه ها ي غير ضروري و هدر رفتن سرمايه، وقت و توان اجرايي جلوگيري مينمايد.

به طوريكه شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي، پيشنياز يك سيستم آموزشي موفق است .
از سوي ديگر ، جهت نيازسنج ي آموزش ي صرفاً شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل كافي نيست بلكه با توجه به كمي اب بودن منابع ميبايست برنامه ريزان بيشتر به آموزشهايي توجه نمايند كه در محيط كاري جهت انجام وظايف محوله ، نياز آنها احساس شود.

لذا پژوهش حاضر سعي دارد به بررسي و رتبه بندي نيازهاي آموزشي مديران نيروگاه سيكل تركيبيي زد با استفاده از تكنيكهاي MCDM بپردازد . روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي بوده و روش جمع آوري داده ها، كتابخانه اي- ميداني ميباشد.

در راستاي اهداف پژوهش، جهت تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.

يافته هاي اين تحقيق نشان ميدهد كه از ديدگاه جامعه
مورد مطالعه در مجموع مديران نيروگاه سيكل تركيبي يزد نياز به آموزش مهارتهاي سه گانه مديريتي دارند.

همچنين نتايج حاصل از اولويت بندي مهارتهاي سه گانه مديريتي نشان مي دهد، اولويت نيازهاي آموزشي مديران اين نيروگاه به ترتيب
در بعد مهارتهاي انساني و پس از آن مهارتهاي في و در نهايت مهارتهاي ادراكي ميباشد.

حسين منصوري حسين صيادي تورانلو راحيل رجبي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *