منطق فازي در كنترل زمان واقعي ولتاژ / توان راكتيو و كاهش تلفات در شبكه برق منطقه اي فارس

در اين مقاله با استفاده از منطق فازي روش جديدي براي كنترل ولتاژ/ توان راكتيو و بطور همزمان كاهش تلفات در سيستمهاي قدرت ارائه شده است. صورت مسئله فراهم نمودن راه حلي است كه همزمان بهبود امنيت ولتاژ و كاهش تلفات را براي سيستمهاي قدرت واقعي، با هر تعداد شين امكان پذير سازد. در اين ايده سطح تغييرات ولتاژ شينها و همچنين قابليت كنترلي ادوات كنترل از قبيـل خـازنـها و راكتـورهـاي مـوازي و ترانسفورماتورهاي تپ چنجردار را به مجموعه فازي تبديل كرده كه قابليت كنترلي اين ادوات با استفاده از ضرائب حساسيت محاسبه ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.