منابع توليد پراكنده و انجام بازآرايي بهينه در سيستمهاي توزيع

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -جايابي و تعيين سايز منابع توليد پراكنده و انجام بازآرايي بهينه در سيستمهاي توزيع شعاعي جهت بهبود شرايط عملكردي شبكه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

دانلود مقاله  : جايابي و تعيين سايز منابع توليد پراكنده و انجام بازآرايي بهينه در سيستمهاي توزيع شعاعي جهت بهبود شرايط عملكردي شبكه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

 

اين مقاله روشي جديد براي جايابي و تعيين سايز منابع توليد پراكنده و در كنار آن انجام بازآرايي بهينه را ارائه ميدهد. به گونهاي كه در مرحله اول، به تعيين مكان و مقدار

منابع توليدات پراكنده پرداخته شده و در ادامه جهت افز ايش اثر بخشي اين منابع، فرايند تعيين مكان و مقدار توليدات پراكنده به صورت همزمان با باز آرايي بر روي شبكه

انجام گرفته شده است.

هدف از اين پژوهش كاهش تلفات شبكه، افزايش ميزان پايداري ولتاژ و همچنين متعادل سازي ميزان

بارگذاري خطوط ميباشد. مسئله مورد مطالعه يك مسئله غيرخطي ميباشد كه جهت حل آن از الگور يتم بهينه يابي جستجوي هارموني استفاده شده است .

اين الگوريتم داراي دقت و سرعت همگرايي بالاتري نسبت به سا ير روشهاي جستجوي هوشمند ميباشد. همچنين جهت ايجاد توانايي جستجوي چند هدفه در الگوريتم

مورد استفاده از سيستم فازي استفاده گرديده است .

روش پيشنهاد ي بر روي شبكه هاي شعاعي 33 و 69 باسه پياده سازي گرديده و نتايج بدست آمده بر كارآيي الگوريتم ارائه شده تاكيد دارد.

 

 

حسين دهقان دهنوي سعيد اسماعيلي مسعود رشيدي نژاد
دانشگاه شهيد باهنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.