مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور

نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور اندازه گيرهاي غيرسنكرون با توجه به ارزش واقعي تخمين حالت در سيستمهاي قدرت

دانلود مقاله : نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور اندازه گيرهاي غيرسنكرون با توجه به ارزش واقعي تخمين حالت در سيستمهاي قدرت

حفظ امنيت و پايداري شبكه يكـي از مهمتـرين مسـائل در بهره برداري سيستمهاي قدرت است. بهـره بـردار شـبكه بايـد اطمينان حاصل كنـد كـه در هـر لحظـه  متغيرهـاي شـبكه در محدوده مجاز خود قرار داشته و در صورت وقوع پيشامدهاي مهم نيز سيستم همچنان عملكرد عادي خود را حفظ ميكنـد.واحدهاي اندازه گيري  فـازور از جملـه ادواتـي اسـت كـه در تخمين حالت سيستم قدرت نقش اساسي داشته و بهـره بـردار به كمك آن قادر خواهد بـود تـا تصـميمات لازمِ احتمـالي را جهت حفظ عملكرد سيستم اتخاذ نمايد. در اين مقالـه مسـأله مكانيابي چندهدفه واحدهاي اندازه گير فـازوري بـه منظـور نيل به اهدافي همچون مشاهده پذيري كامـل سيسـتم قـدرت، افزايش تعداد دفعات مشاهده پذيري شينهـا و ارزش قابليـت اطمينان مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، مسأله مكانيابي واحدهاي فازوري در قالبي جديد فرمولبندي شـده و با ارائه نگرشي نوين بر ارزش قابليت اطمينان، تـابع هـدف جديدي تعريف شده است. از طرفي، با اعمال مجموعه قيـود، امكان مكـانيـابي هـمزمـان واحـدهاي فـازوري در حضـور اندازه گيرهاي غيرسنكرون فراهم شده اسـت. در ادامـه مسـأله مكانيابي چندهدفه واحدهاي فازوري، در قالـب يـك مسـألة بهينه سازي، با استفاده از اتوماتاي يادگيرِ سلوليِ باز، بررسي و مراحل تطابق آن با مسألة حاضر تشريح شده است. در پايـان، با حل مسأله مكانيابي واحدهاي فازوري براي چندين شـبكة نمونه و نيز شـبكه سراسـري 230 kV و 400 kV انتقـال ايـران، توسط راهكار پيشنهادي و مقايسة نتايج با پاسخهاي ساير روشها،
كارايي راهكار پيشنهادي بررسي و نشان داده شده است .

سيد مهدي مظهري – حسن منصف – حميد لساني – عليرضا فريدونيان
دانشگاه تهران، پرديس دانشكدههاي فني، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند ايران، تهران
دانشگاه تهران، پرديس دانشكدههاي فني، دانشكدة مهندسي برق و كامپيوتر
آزمايشگاه تحقيقاتيِ مطالعات بهرهبرداري و برنامهريزي سيستمهاي قدرت، تهران
دانشگاه صنعت آب و برق، دانشكدة مهندسي، گروه قدرت، تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *