مكان يابي پايدارساز سيستم قدرت بر اساس روش تحقق بالانس

در روشهاي بسياري براي تعيين مكان PSS1ارائه شده است. روش ضرائب مشاركت از مهمترين اين روشهاست. ولي از آنجا كه PSSها در نهايت روي ورودي خروجي سيستم قدرت نصب ميشوند، متاسفانه روش ضرائب مشاركت اين مسأله را در تعيين مكان PSSلحاظ نميكند. به همين سبب مقالات متعددي به بررسي اين موضوع از طريق ملاحظه ورودي خروجي ميپردازند ولي اين دسته از روشها نيز گرچه مسأله ورودي خروجي را لحاظ ميكنند اما مسأله تغيير پارامتر در سيستم قدرت بر اثر بروز اغتشاشات و تغيير شرايط كاري را در مكان يابي PSSدر نظر نميگيرن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *