مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري جهت مشاهده پذيري شبكه سراسري ايران

واحدهاي اندازهگيـري فـازور ) (PMUبـا اسـتفاده از سيسـتم موقعيت ياب جهاني  GPSتحول عظيمي در بهره بـرداري از سيستمهاي قدرت ايجاد كرده اسـت. از جملـه ايـن كاربردهـا ميتوان به بهبود تخمين حالت در سيستمهـاي قـدرت اشـاره كرد. در اين مقاله جايابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فـازوري به منظور مشاهدهپذيري كامل شـبكه سراسـري ايـران انجـام شده است. با استفاده از الگوريتم ارائـه شـده در ايـن مقالـه، تعداد و مكان بهينه واحدهاي اندازهگيري فازوري بـه نحـوي بدست ميآيد كـه امكـان تخمـين حالـت تنهـا بـا اسـتفاده از اطلاعات دریافتی از این واحد ها میسر میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *