مكان يابي بهينه نصب ريكلوزر در يك فيدر شعاعي فشار متوسط

در سيستمهاي توزيع فشار متوسـط از ريكلوزرهـا بـه منظـور ايزوله كردن خطاها و حذف خطاهاي گذرا استفاده مي شـود. اين كار سبب كاهش انرژي توزيـع نشـده و افـزايش قابليـت اطمينان سيستم مي شود و درآمد شركتهاي برق را افزايش مي دهد. از طرفي با افزايش تعداد ريكلوزرها، هزينه هاي سرمايه گذاري آنها هم افزايش مي يابد. در اين مقالـه تعـداد و محـل بهينه ريكلوزرها براي كـاهش هزينـه هـا و افـزايش درآمـد و همزمان تامين قابليت اطمينان نقاط بار، تعيين مي شود. بـراي
اين كـار، مسـاله تعيـين تعـداد و موقعيـت بهينـه ريكلوزرهـا بصورت يك مساله بهينه سازي تعريف مي شود. از آنجائيكـه اين مساله غير خطي است و فضاي پاسخهاي آن براي مسـائل واقعي بسيار گسترده مي باشد، اين مساله بـا اسـتفاده از روش شــبيه ســازي ســرد كــردن تــدريجي فلــزات Simulated  حل میشود
(

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *