مكان يابي بهينة خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از تركيب نظريةفازي و الگوريتم ژنتيك

سيستم قدرت كه شامل سه بخش توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي است مسؤوليت تأمين انرژي مشتركان را بر عهده دارد. متقاضيان انرژي را مشتركان بزرگ معمولاً صنعتي( و مشتركان عادي تشكيل ميدهند كه نيازهاي آنها شامل توان اكتيو و راكتيو است. هزينة مصرف توان راكتيو از مشتــركان عمده دريافت ميشود ومشتركان عادي هزينهاي را نميپردازند. از اين رو كاهش ميزان توان راكتيو به صورت يك هدف براي مشتركان عمده و متصديان شبكه مطرح ميشود. از طرفي عبور جريان از فيدرها موجب ايجاد تلفات در خطوط انتقال و توزيع انرژي الكتريكي ميشود، تحقيقات نشان ميدهد در حدود %13از توان توليد شده، به صورت تلفات RI2در بخش توزيع تلف ميشود ] [1كه جريانهاي راكتيو درصدي از اين تلفات را به خود اختصاص ميدهند. تلفـات ناشـي از جريانهاي راكتيـو ميتواند با نصـب بانكهاي خـــازني موازي کاهش میابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *