مكانيابي خطا در خطوط انتقال HVDCبا استفاده از مؤلفههاي DCولتاژ و جريان

در این مقاله دو روش مبتن ي بر روش تجز ه ي و تحلي ل مؤلفههاي هارمون ي ك ي ولتاژ و جر ي ان مستقمي DCبراي مكاني اب ي خطا
در خطوط انتقال HVDCپيشنهاد شده است. در روش اول فر آي ند مكاني اب ي خطا با استفاده از نمونه خط انتقال متوسط و مدل فشرده خط انتقال استفاده شد ه است. از آنجا كه خطوط HVDCخطوطي طولاني هستند، در روش دوم برا ي مدلساز ي دقيقتر اين خطوط، از مدل گسترده در حوزه زمان استفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *