مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور با حفظ رويت پذيري در شرايط N-1دستگاههاي اندازه گيري

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور ) (PMUبا هـدف كاهش تعداد مورد نياز از اين دستگاهها و حفظ رويتپـذيري كامل شبكه صورت ميگيرد. در اين مقاله روشي نوين در حل مسئله مكانيابي ارائه شده كه ضمن دستيابي به دو هدف مورد اشاره، امنيت اندازهگيري به معني حفظ رويتپذيري شبكه در شرايط از دست رفتن تكي هريك از دستگاههاي اندازهگيـري در هر واحد PMUنيز در نظر گرفته شده است. نتايج بدسـت آمده، از اعمال روش جديد، در مقايسه به مقالههاي مشابه نياز به تعداد كمتري واحد PMUو در نتيجه هزينه كمتري دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *