مقياس بهينه اقتصادي درشركت هاي توزيع برق ايران

دراين مقاله تخميني از تابع هزينه شركت هاي توزيع برق در ايران بر اساس داده هاي سه ساله (81-83) بدست آمده تا به بررسي صرفه هاي ناشي از مقياس در اين شركت ها بپردازيم . نتايج نشان دهنده بازده فزاينده نسبت به مقياس در اكثر
شركت هاي توزيع بوده و همچنين مقياس بهينه براي اين شركت ها سطح پوشش 730000 هزار مشترك برآورد شده است. همچنين تابع در نظر گرفته شده براي اين تحقيق، تابع هزينه ترانسلوگ مي باشد كه در آن از ساختار رگرسيون هاي
نيمه پارامتري استفاده شده است، به طوريكه ستاده (تعداد مشتركين) به صورت غيرپارامتري وارد مدل شده است . روش
مورد استفاده در تخمين بر اساس استفاده از ضرايب تفاضل گيري براي حذف اوليه اثرات غيرپارامتري و تخمين تابع به صورت پارامتري مي باشد تا بعد از تخمين اوليه با استفاده از تخمين زن چگالي كرنل اثرات پارامتر مقياس كه به صورت غير پارامتري مي باشد، بررسي شود.

 

دكتر تيمور محمدي علي اميني
دانشگاه علامه طباطبايي
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *