مقایسه عملكرد سيستمهاي ANC پيشخور و پسخور تك كاناله در تضعيف نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن

بخش عمده اي از كاربردهاي AANCمربوط به حذف نويز صوتي در كانالهاي باريك مي باشـد، كـه در چنـين مواردي معمولا” از سيستم ANCتك كاناله استفاده مي شود.سيستمهاي ANCانـواع مختلفـي دارنـدو از الگوريتمهـاي نوعي استفاده مي كنند. در اين مقاله سيستمهاي ANCپيـشخورباند پهـن و پـسخور تـك كانالـه كـه از الگـوريتم متداول FXLMSاستفاده مي كنند، به اختصار شرح داده شده و با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري ميـزان تـضعيف ناشي از آنها بر روي يك نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن بررسي و مقايسه گرديـده اسـت. در تـضعيف نويزهـاي بانـد  باريك، سي ANCپسخورازعملكرد بهتري نسبت به سيستم ANCپيشخورباند پهن برخوردار مـي باشـد.سيـستم پيشخور فقط قادر به تضعيف مؤلفه هاي فركانسي است كه در سـيگنال مرجـع آن وجـود دارنـد،در حـالي كـه چنـين چنـين محدوديتي در سيستم پسخور ديده نمي شود.نتايج شبيه سازي اين موضوع را به روشني نشان مي دهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *