مقايسه ي عملكرد كنترل محلي و اسكادا در بخش توزيع از منظر تلفات و پروفيل ولتاژ

 توجه به گستردگي جغرافيايي شبكه قدرت و افزايش روزافزون ميزان توليد انرژي الكتريكي و تعداد مصرفكنندگان، و حساسيت كنترل تجهيزات بخش توزيع مفهوم سيستم اسكادا و ديسپاچينگ بمنظور جمعآوري دادهها و سپس پايش آنها و اعمال فرمان به شبكه در سطوح مختلف به وجود آمده است. به همين منظور برآنيم تا با پيادهسازي و ارزيابي روشهاي مختلف كنترل ادوات شبكه توزيع و فوق توزيع در شرايط يكسان با هدف بهبودپروفيل ولتاژ و كاهش تلفات، مقايسهي جامعي بين سيستمهاي كنترل محلي فاقد اسكادا( و سيستمهاي كنترل مركزي )مجهز به اسكادا( انجام دهيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *