مقايسه نتايج ساخت و شبيه سازي توزيع اوليه ولتاژ ضربه در سيم پيچي بشقابي همراه با شيلد، سيم پيچي بشقابي ساده و درهم در ترانسفورماتورهاي قدرت

در اثر ايجاد اضافه ولتاژهاي تندگذر مانند صاعقه بر روي سيم پيچي هاي فشار قـوي در ترانسـفورماتورهاي قـدرت، تنشـي اضافي به واسطه شكل ضربه اي موج صاعقه روي سيم پيچي اين ترانسفورماتورها ديده مي شود. نحوه توزيع اين ولتـاژ بـر روي سيم پيچها و استقامت عايقي سيم پيچي در مقابل تـنش اضافي ايجاد شده ، به اندازه ظرفيت خازن سري معـادل سـيم پيچها به عنوان يكي از پارامترهاي مهم بستگي دارد. بطوريكه هر چه اندازه ظرفيت خازنهاي سري سيم پيچ بزرگتـر باشـد، توزيع ولتاژ ضربه به حالت توزيع يكنواخت و شـكل خطـي، نزديكتر و در نتيجه تنش اعمـالي روي عـايقي ترمينـال سـيم پیچ ها کمتر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *