مقايسه كارايي و پايداري الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي

شبكه هاي اقتضايي مجموعهاي از گرههاي متحركاند كه بدون استفاده از زيرساختهاي ثابت، اقدام به تبادل داده ميكنند. بدليل عدم وجود زيرساخت در اين شبكهها، هر گره خود وظيفهي مسيريابي را بر عهده دارد، بنابراين لزوم وجود الگوريتمهاي مسيريابي خاص اين شبكه ها اجتناب ناپذير است. الگوريتم مسيريابي مورد استفاده، بايد بتواند با توجه به تغيير مداوم سرعت و جهت حركت گرهها، ضمن داشتن Throughputخوب و سربار كم، پايداري خود را در ارسال دادهها هنگام حركت گرهها، حفظ كند. در اين مقاله سعي شده است با استفاده از شبيهسازي، throughputو پايداري خود را در ارسال دادهها هنگام حركت گرهها حفظ كند. در و پايداري سه الگوريتم مسيريابي AODV ،DSDVو DSRبا هم مقايسه شود. همهي شبيهسازيها با استفاده از : normalاز شبيهسازي، throughputو پايداري خود را در ارسال دادهها هنگام حركت گرهها حفظ كند. در Throughputو پايداري سه الگوريتم مسيريابي AODV ،DSDVو DSRبا هم مقايسه شود. همهي شبيهسازيها با استفاده از NS2انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *