مقايسه كارايي تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و جستجوي محلي در حل مساله TSP

اين مقاله درباره تعدادي از عملگرهاي جديد الگوريتم ژنتيك و تركيب آنها با الگوريتم هاي جستجوي محلي به همراه نمايش كارآيي آنها در حل مساله فروشنده دوره گرد) (TSPبحث مي كند. تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و جستجوي محلي تاثير بسياري در يافتن تور بهينه دارد. الگوريتم هاي جستجوي محلي بكار گرفته شده عبارتند از LocalOpt ، Remove Sharpو M-LocalOptو عملگرهاي مي باشند كه با تعدادRectangle-Mapped Crossover(RMX) وInitialization Heuristic(IH) الگوريتم ژنتيك، شامل ديگري از عملگرهاي موجود مقايسه شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *